შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ავტორიზაციის სახელმძღვანელო 

პროგრამული აკრედიტაციის სტანდარტები 

საგანმანთლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ფორმირება (მეთოდური სახელმძღვანელო)