შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

შეფასების კითხვარის ნიმუში ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისათვის

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვის ფორმა 

საათობრივი დატვირთვის კითხვარი

(სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის შესავსები კითხვარების ელექრონული ფორმების სანახავად მიყევით ბმულს)