შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ანგარიშები და კველევები

2016 წლის ანგარიში ჩატარებული კვლევების შესახებ 

2017 წლის ანგარიში ჩატარებული კვლევების შესახებ 

2018 წლის ანგარიში ჩატარებული კვლევების შესახებ 

განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა