შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

რეზიუმე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი დავით გუბელაძე

CV

 
 
 

ავტორიზაციის სახელმძღვანელო

ავტორიზაციის სახელმძღვანელო 

პროგრამული აკრედიტაციის სტანდარტები 

საგანმანთლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ფორმირება (მეთოდური სახელმძღვანელო)