შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოება

დებულება

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის