შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

კითხვარი

კითხვარი

ლექტორისა და კურსის შეფასების კითხვარი 

 

აკადემიური პერსონალის სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის საათობრივი დატვირთვის კითხვარი 

 

 

პერსონალისა გამოკითხვის შედეგები შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის

მიერ საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით