შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

აკადემიური კალენდარი

2018 – 2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

 

 1. ბიზნესის ადმინისტრირების, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო; სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის:

პირველისემესტრი

 • სტუდენტთა/პირველსემესტრელთა ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  3-17 სექტემბერი
 • სწავლისდაწყებისთარიღი - 2018 წლის17სექტემბერი;
 • სწავლისდასრულება - 2019 წლის 18 იანვარი;
 • შუალედურიგამოცდებისკვირა - 2018 წლის 12 – 24 ნოემბერი;
 • საშობაო-საახალწლოარდადეგები - 2018 წლის29დეკემბერი - 2019 წლის 7 იანვარი;
 • დასკვნითიგამოცდებისპერიოდი - 2019 წლის 21იანვარი - 1 თებერვალი;
 • დამატებითიგამოცდებისპერიოდი - 2019 წლის4-15  თებერვალი;
 • არდადეგები-2019 წლის 16 თებერვალი-3 მარტი
 •  
 • ბიზნესისადმინისტრირების/სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის:
 • სწავლისდაწყებისთარიღი - 2018წლის1ოქტომბერი;
 • სწავლისდასრულება - 2019 წლის25 იანვარი;
 • საგამოცდო პერიოდი  2019 წლის28იანვარი-8თებერვალი
 • არდადეგები  -2019 წლის 23 თებერვალი-3 მარტი
 •  

მეორესემესტრი:

 

 1. ბიზნესის ადმინისტრირების, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო; სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამების, ასევე ბიზნესის ადმინისტრირების და სამართლის სამაგისტრო პროგრამებითვის :
 2. სწავლისდაწყებისთარიღი - 2019 წლის4მარტი;
 3. სწავლისდასრულება - 2019 წლის 28ივნისი;
 4. შუალედურიგამოცდებისკვირა - 2019 წლის8 აპრილი - 12აპრილი; 20მაისი-24 მაისი
 5. დასკვნითიგამოცდებისპერიოდი - 2019 წლის1 - 12ივლისი;
 6. დამატებთიგამოცდებისპერიოდი - 2019 წლის8  -17ივლისისჩათვლით.