შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

კვლევა

კვლევის ძირითადი მიმართულებებია:
ბიზნესი
მენეჯმენტი
ფინანსები
საბუღალტრო აღრიცხვა
მარკეტინგი
კვლევითი საქმიანობის განხორციელებისთვის უნივერსიტეტში ჩართულია საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზა EBSCO, რომელიც საშუალებას აძლევს მკვლევარებს მოიძიონ და გამოიყენონ უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურა.
პროგრამის პროფესორ-მასწავლებლები რეგულარულად მონაწილეობენ სხვადასხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში და პერიოდულად აქვეყნებენ ნაშრომებს საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში.