შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის


ჟან მონეს ახალი პროექტები

 

თდასუ აცხადებს 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა მობილობას

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2018-201სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა მობილობას:

1. სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესის ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  –  15  ადგილი;

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა  –  4  ადგილი;

2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა - 1ადგილი;

3. იურიდიული ფაკულტეტი:

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - 4  ადგილი.

4. მედიცინის ფაკულტეტი:

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა -15 ადგილი.

მსურველთა  რეგისტრაცია 2018 წლის 25 ივლისიდან 16 აგვისტოს  ჩათვლით მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე.

ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადა - 2018 წლის 22-23-24 აგვისტო;

მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა მიერ პირადი საქმის სათანადო წესით დამოწმებული დოკუმენტების ასლების უნივერსიტეტში წარდგენის ვადა - 7 სექტემბრის ჩათვლით;

მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა მიერ მანამდე ათვისებული კრედიტების აღიარების მიზნით, სასწავლო უნივერსიტეტის დასკვნის მიღების ვადა - 1 სამუშაო დღე.

სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა წერილობითი განცხადებით დადასტურების ვადა - 10 სექტემბრის ჩათვლით.

მობილობის უფლებამოპოვებული სტუდენტები ვალდებულნი არიან დადგენილ ვადებში უნივერსიტეტში  წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება;

2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3. ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფაკულტეტის/სკოლის  ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);

4. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

5. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;

6. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);

7. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ან დიპლომის ნოტარიალური წესით დამოწმებული ასლი;

8. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

9. 2 ფოტოსურათი 3X4 და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.

საბუთების მიღება ყოველდღე 10:00 – 18:00 სთ. (შაბათ-კვირის გარდა)

მისამართი:

ქ.თბილისი, ს.ცინცაძის N 24; VI სართული; N 605 ოთახი;

საკონტაქტო პირები:

ირინე ვაშაკიძე (+995) 5777150 70;

ანა მამაცაშვილი (+995) 592 92 22 44.