შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს 2019 წლის 25 აპრილიდან აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

1. ბიზნესი და ადმინსიტრირება:

პროფესორი - 2 ვაკანსია;

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია;

ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია.

 

2. ენები:

ა) გერმანული ფილოლოგია:

ა.ა) პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ა.ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ა.გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია;

 

  1. ჯანდაცვა:

ა) სტომატოლოგია:

.პროფესორი - ვაკანსია;

ა.ბ) ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია;

ა.გ) ასისტენტ-პროფესორი - 3 ვაკანსია.

 

ბ) ბიოლოგიის კურსი:

ბ.ა) პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ბ.ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ბ.გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია.

 

გ) ქიმიის კურსი:

გ.ა) პროფესორი - 1 ვაკანსია;

გ.ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

გ.გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია.

 

  1. სამართალი:

ა) პროფესორი - 3 ვაკანსია;

ბ) ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია;

გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია;

დ) ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

 

  1. ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ენების გარეშე):

ა) ფილოსოფია და ეთიკა:

ა.ა) პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ა.ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

საკონკურსო კრიტერიუმები:

პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

ბ)  არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-­ პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება. 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

ბ) არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო- პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.

ასისტენტ - პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

ასისტენტის აკადემიური თანამდებობისათვის:

დოქტორანტი.

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი აირჩევა 4 წლის ვადით.

 

საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 

განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;

კონკურსანტის ანკეტა;

ავტობიოგრაფია (CV);

)პირადობის მოწმობის ასლი;

) 2 ფოტოსურათი (ზომა 3X4);

უმაღლესი განათლებისაკადემიური ხარისხის/წოდებისკვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

ინფორმაცია ბოლო 10 წელიწადში საკონკურსო მიმართულების/დარგის შესაბამისად შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (გარდა ასისტენტისა;

თ) სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის (შრომის წიგნაკის) ასლი, ან ცნობა, ასევე დამსაქმებლის, ან საარქივო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც ადასტურებს საკონკურსო აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილ შესაბამის სამეცნიერო-პედაგოგიურ გამოცდილებას.

კონკურსის ვადები:

) კონკურსი გამოცხადებულია 2019 წლის 25  აპრიიდან;

) კონკურსანტთა საბუთების მიღების ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 28 მაისიდან    06 ივნისამდე (შამბათ -კვირის გარდა) 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქუჩა N24; VI სართული; ოთახი N605 (საკონტაქტო ტელეფონი: 237 88 66; 599 765965. განცხადებისა და ანკეტის ფორმები განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.tdasu.edu.ge);

) კონკურსის პირველი ეტაპი ­ საბუთების გადარჩევა ­ ჩატარდე  2019  წლის 7 ივნის.

) კონკურსის მეორე ეტაპი ­ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება ­ ჩატარდე  201 წლის 10-11 ივნისს (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობოს კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ).

კონკურსში გასულ მონაწილეთა სია გამოქვეყნდე  2019  წლის 13 ივნის.

) განცხადება კონკურსის შედეგების გასაჩივრების შესახებ მიიღება  201 წლის 14 და 17 ივნისს.

) საჩივრის განცხადების განხილვა მოხდება  2019  წლის 18-19 ივნისს

) კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდე  201 წლის 20 ივნისს.

ანკეტა  

განცხადება  

 

საკონკურსო კომისიის სახელზე განცხადებისა და ანკეტის ფორმები იხილეთ სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: www.tdasu.edu.ge