შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი 2019 წლის 5 თებერვლიდან აცხადებს ღია კონკურსს ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი 2019 წლის 5 თებერვლიდან  აცხადებს ღია კონკურსს ვაკანტურ ადგილებზე  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებით:

1.1. ბიზნესისადმინსიტრირება:

ა) პროფესორი -  3 ვაკანსია;

ბ) ასოცირებული პროფესორი - 6 ვაკანსია;

გ) ასისტენტ-პროფესორი - 3  ვაკანსია;

დ) ასისტენტი - 2  ვაკანსია.

 

1.2. ჰუმანიტარულიმეცნიერებანი:

ა) ქართული   ფილოლოგია:

ბ) პროფესორი -  1 ვაკანსია;

გ) ასოცირებული პროფესორი - 1  ვაკანსია;

დ) ასისტენტ-პროფესორი - 1  ვაკანსია;

ე) ასისტენტი - 1   ვაკანსია.

) ინგლისურიფილოლოგია:

ა) პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია;

დ) ასისტენტი - 1  ვაკანსია.

) გერმანული  ფილოლოგია

ა)პროფესორი - 1  ვაკანსია;

ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია;

დ) ასისტენტი -  1  ვაკანსია.

1.2 ჯანდაცვა:

ა) სტომატოლოგია:

  1. პროფესორი -4  ვაკანსია;
  2. ასოცირებული პროფესორი - 6  ვაკანსია;
  3. ასისტენტ-პროფესორი - 4 ვაკანსია;
  4. ასისტენტი - 3  ვაკანსია.     

1.3 ინჟინერია:

ა) ინფორმაციული ტექნოლოგიები:

  1.  ასოცირებული პროფეორი -1 ვაკანსია. 

საკონკურსო კრიტერიუმები:

1.პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის:  

ა) დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

ბ)  არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-­ პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.

2.2 ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

ბ) არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.

2.3 ასისტენტ - პროფესორის აკადემიური  თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

2.4  ასისტენტის აკადემიური  თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორანტი;

3.  პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი აირჩევა 4 წლის ვადით.

4.საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა)  განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;

ბ) კონკურსანტის ანკეტა;

გ) ავტობიოგრაფია(CV);

დ)პირადობის მოწმობის ასლი;

ე) 2  ფოტოსურათი (ზომა3X4);

ვ) უმაღლესი განათლების, აკადემიური ხარისხის/წოდების, კვალიფიკაციის  დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

ზ) ინფორმაცია ბოლო10 წელიწადში საკონკურსო მიმართულების/დარგის შესაბამისად შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (გარდა ასისტენტისა);

თ) სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის (შრომის წიგნაკის) ასლი, ან ცნობა, ასევე დამსაქმებლის, ან საარქივო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც ადასტურებს საკონკურსო აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილ შესაბამის სამეცნიერო-პედაგოგიურ გამოცდილებას.

 

5. კონკურსის მიმდინარეობის პირობები და ვადები:

)კონკურსი გამოცხადეს 2019 წლის 5 თებერვლიდან;

)კონკურსანტთა საბუთების განაცხადის მიღებისვადად განისაზღვროს:   2019 წლის 6 – 15 მარტი. (შამბათ -კვირის გარდა) 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე;  საბუთები მიიღება მისამართზე: ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქუჩა N24; VI სართული; ოთახი N605 (საკონტაქტო ტელეფონი: 237 88 66; 

განცხადებისა და ანკეტის ფორმები განთავსებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.tdasu.edu.ge);

) კონკურსის პირველი ეტაპი ­-  საბუთების განხილვა­  2019  წლის 16-17 მარტს.

)კონკურსის მეორე ეტაპი ­-  საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება 2019  წლის 18-19 მარტს  (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობოს კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ).

) კონკურსით გასულ პირთა სია გამოქვეყნდება სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე (www.tdasu.edu.ge) 2019  წლის 20 მარტ.

) განცხადება კონკურსის შედეგების გასაჩივრების შესახებ მიიღება 2019  წლის 22 მარტი  ჩათვლით.

)საჩივრის განაცხადების განხილვა მოხდება   2019  წლის 24 მარტს.

)კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება  2019  წლის 25 მარტს.