შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ფინანსური და მატერიალური უზრუნველყოფა

დებულება

ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის დებულება