შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

სწავლა

მულტიმედიური ცენტრი

მულტიმედიური ცენტრის მიზანია სტუდენტს დაეხმაროს საკუთარი ენობრივი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში მრავალფეროვანი მულტიმედიური მასალის (აუდიოწიგნები, სასწავლო  ვიდეოფილმებს, აუდიო-მასალები, ელექტრონული სასწავლო დოკუმენტურ მასალა და სხვ.) შეთავაზების გზით.

ვრცლად: მულტიმედიური ცენტრი

მიღება

საქართველო მოქალაქეები ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამაზე ჩაირიცხებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე.
 
ეროვნული გამოცდებით საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად სავალდებულო საგნებია:
–ქართული ენა და ლიტერატურა;
– ზოგადი უნარები;
– ერთიანი ეროვნული გამოცდების დებულებით განსაზღვრული უცხოური ენებიდან ინგლისური ენის ჩაბარება (გამსვლელი ქულა მინიმუმ 51);
–არჩევითი საგნების ჩაბარება ისტორია/ლიტერატურა/ხელოვნებაში აბიტურიენტის არჩევით.

ვრცლად: მიღება