შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

კვლევა

კვლევის მიმართულებები

ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამის პროფესორ-მასწავლებლების კვლევის ძირითადი მიმართულებებია:

▪ ინგლისური ლიტერატურის ისტორია

▪ სტილისტიკა

▪ ინგლისური ენის ლექსიკა

▪ თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

კვლევითი საქმიანობის განხორციელებისთვის უნივერსიტეტში ჩართულია საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზა EBSCO, რომელიც საშუალებას აძლევს მკვლევარებს მოიძიონ და გამოიყენონ უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურა.

პროგრამის პროფესორ-მასწავლებლები რეგულარულად ესწრებიან სხვადასხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებს და პერიოდულად აქვეყნებენ ნაშრომებს.