შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ცხრილები

ცხრილები და კონსულტაციები

ცხრილები მიმდინარედ დაზუსტდება

 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

მეორე სემესტრი – 

მეოთხე სემესტრი – 

მეექვსე სემესტრი – 

 

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

მეორე სემესტრი 1ჯგ. – 

მეორე სემესტრი2 ჯგ. – 

მეოთხე სემესტრი –

 

ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამა 

მეორე სემესტრი – 

მეოთხე სემესტრი – 

მეექვსე სემესტრები – 

მეოთხე–მეექვსე სემესტრი – 

––––––––––––––––––––––––––––––

კონსულტაციები