შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ამა წლის 27 მაისს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1. მარიამ ვარდიაშვილი - ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში; - 2018წ.

2. ნუგზარ პაიჭაძე - ადამიანური რესურსების მართვა - 2019წ.

3. მზევინარ ნოზაძე - ფინანსური ინვესტიციები; - 2019წ.

4. მერაბ ვანიშვილი - საჯარო ფინანსები; - 2017წ.

5. გიორგი სახოკია - ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი; - 2018წ.

6. გონერ ურიდია - საგადასახადო საქმე; - 2017წ.