შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ზოგადი დებულებები და ხელშეკრულებები

სასწავლო უნივერსიტეტის დებულება     

აკადემიური საბჭოს დებულება 

ფაკულტეტის დებულება    

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება    

ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის დებულება    

სერვისების განვითარებისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულება      

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების დებულება      

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება     

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება 

დაცვისა და უსაფრთხოების წესები      

ეთიკის კოდექსი      

სასწავლო უნივერსიტეტის შინაგანაწესი       

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი და საკონკურსო კომისიის დებულება 

აკადემიური პერსონალის შეფასების კრიტერიუმები 

ბიუჯეტის შედგენისა და დამტკიცების წესი 

სტუდენტების, ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის სამართლებრივი უფლება მოვალეობანი

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, განხილვის , დამტკიცების/გაუქმების შესახებ წესი

გამოცდების ჩატარების წესი

პროფესორის თანამდეობაზე მყოფ პირთა ატესტაციის დებულება 

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი 

პედაგოგთა და სტუდენტთა აკადემიური თავისუფლების ძირითადი პრინციპები 

სტუდენტთა სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის წესი 

ადმინისტრაციული თანამდებობაზე თანამშრომელთა შერჩევისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრის წესი 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია