შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის


ჟან მონეს ახალი პროექტები

 

ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივესრიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

1.სამართლის მიმართულებით კერძო სამართლის სპეციალობით

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

სისხლის სამართლის სპეციალობით

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

საჯარო სამართლის სპეციალობით პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

2.ჯანდაცვის მიმართულებით სპეციალობა ფარმაცია (ქართულენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 4 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

სპეციალობა ფარმაცია (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

სპეციალობა სტომატოლოგია (ქართულენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

სპეციალობა სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

3.ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -4 ვაკანსია

ასისტენტ-პროფესორი - 4 ვაკანსია

ასისტენტი-3 ვაკანსია

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით (ქართულენოვანი)

პროფესორი - 2 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ-პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 6 ვაკანსია

4.მიმართულება სოციალური მეცნიერებები სპეციალობა - საერთაშორისო ურთიერთობები (ქართულენოვანი)


  პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 2 ვაკანსია

მიმართულება სოციალური მეცნიერებები სპეციალობა - საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 2 ვაკანსია

5. ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით სპეციალობა ისტორია

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასისტენტი - 1 ვაკანსია

სპეციალობა ფილოლოგია (ქართული ენა ლიტერატურა)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასისტენტი - 1 ვაკანსია

6.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით მათემატიკის სპეციალობით

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

ბიოლოგიის სპეციალობით

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

ქიმიის სპეციალობით

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

7.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით მათემატიკის სპეციალობით (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

ბიოლოგიის სპეციალობით (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

ქიმიის სპეციალობით (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის პირობები: პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება; ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. პროფესორი, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორი აირჩევა 4 წლის ვადით.

აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევმა კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

• განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; (განცხადება ხელმისაწვდომია ელექტრონულ ფორმატში სასწავლებელის ვებ-გვერდზე)

• შევსებული კონკურსანტის ანკეტა (კონკურსანტის ანკეტა ხელმისაწვდომია ელექტრონულ ფორმატში სასწავლებელის ვებ-გვერდზე)

• ავტობიოგრაფია (CV);

• პირადობის მოწმობის ასლი;

• 1 ფოტო სურათი ზომით (3X4);

• უმაღლესი განათლების, აკადემიური ხარისხის ან სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

• ინფორმაცია ბოლო 10 წელიწადში საკონკურსო მიმართულების/დარგის შესაბამისად შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომის შესახებ.

• სამეცნიერო -პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის (შრომის წიგნაკის) ასლი ან ცნობა; ასევე, დამსაქმებლის ან საარქივო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც ადასტურბს შესაბამის გამოცდილებას.

 • ინგლისური ენის ფლობის (არანაკლებ B2 დონე) / ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ინგლისურენოვანი სპეციალობების აკადემიური პერსონალისათვის) კონკურსი გამოცხადდეს 2015 წლის 1 ივნისიდან საბუთების მიღება იწარმოებს ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა), 2015 წლის 2 ივლისიდან 9 ივლისის ჩათვლით 10:00 - 18:00 სთ.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქ. 24. კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება 15 ივლისს.

 

 

მიმაგრებული ფაილი