შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივესრიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

1.სამართლის მიმართულებით კერძო სამართლის სპეციალობით

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

სისხლის სამართლის სპეციალობით

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

საჯარო სამართლის სპეციალობით პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

2.ჯანდაცვის მიმართულებით სპეციალობა ფარმაცია (ქართულენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 4 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

სპეციალობა ფარმაცია (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

სპეციალობა სტომატოლოგია (ქართულენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

სპეციალობა სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

3.ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -4 ვაკანსია

ასისტენტ-პროფესორი - 4 ვაკანსია

ასისტენტი-3 ვაკანსია

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით (ქართულენოვანი)

პროფესორი - 2 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ-პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 6 ვაკანსია

4.მიმართულება სოციალური მეცნიერებები სპეციალობა - საერთაშორისო ურთიერთობები (ქართულენოვანი)


  პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 2 ვაკანსია

მიმართულება სოციალური მეცნიერებები სპეციალობა - საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 2 ვაკანსია

5. ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით სპეციალობა ისტორია

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასისტენტი - 1 ვაკანსია

სპეციალობა ფილოლოგია (ქართული ენა ლიტერატურა)

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასისტენტი - 1 ვაკანსია

6.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით მათემატიკის სპეციალობით

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

ბიოლოგიის სპეციალობით

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

ქიმიის სპეციალობით

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

7.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით მათემატიკის სპეციალობით (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

ბიოლოგიის სპეციალობით (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

ქიმიის სპეციალობით (ინგლისურენოვანი)

პროფესორი 1-ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი -2 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი -2 ვაკანსია

 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის პირობები: პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება; ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. პროფესორი, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორი აირჩევა 4 წლის ვადით.

აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევმა კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

• განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; (განცხადება ხელმისაწვდომია ელექტრონულ ფორმატში სასწავლებელის ვებ-გვერდზე)

• შევსებული კონკურსანტის ანკეტა (კონკურსანტის ანკეტა ხელმისაწვდომია ელექტრონულ ფორმატში სასწავლებელის ვებ-გვერდზე)

• ავტობიოგრაფია (CV);

• პირადობის მოწმობის ასლი;

• 1 ფოტო სურათი ზომით (3X4);

• უმაღლესი განათლების, აკადემიური ხარისხის ან სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

• ინფორმაცია ბოლო 10 წელიწადში საკონკურსო მიმართულების/დარგის შესაბამისად შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომის შესახებ.

• სამეცნიერო -პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის (შრომის წიგნაკის) ასლი ან ცნობა; ასევე, დამსაქმებლის ან საარქივო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც ადასტურბს შესაბამის გამოცდილებას.

 • ინგლისური ენის ფლობის (არანაკლებ B2 დონე) / ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ინგლისურენოვანი სპეციალობების აკადემიური პერსონალისათვის) კონკურსი გამოცხადდეს 2015 წლის 1 ივნისიდან საბუთების მიღება იწარმოებს ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა), 2015 წლის 2 ივლისიდან 9 ივლისის ჩათვლით 10:00 - 18:00 სთ.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქ. 24. კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება 15 ივლისს.

 

 

მიმაგრებული ფაილი