შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

თდასუ გთავაზობთ ტრენინგს

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი გთავაზობთ მოკლევადიან სასწავლო-სასერტიფიკატო კურსს:

 

ბიზნეს გეგმის შედგენა და დოკუმენტაციის მომზადება გრანტის მაძიებელთათვის!

რას მოგცემთ სასწავლო კურსის გავლა?

სასწავლო სასერთიფიკატო კურსი მსმენელს მისცემსპრაქტიკულ ცოდნა-გამოცდილებას ბიზნესის ყველა ძირითად, საკვანძო საკითხზე, ასევე მრავალმხრივი ცოდნის ტრანსფერის და სინთეზის უნარ-ჩვევებს, რომლებიც აუცილებელი კომპონენტებია ბიზნეს-გეგმის შედგენისას.  ეს განსაკუთრებით ეხება ეკონომიკური ანალიზის, ბაზრის კომპლექსური კვლევის ჩატარების, ბიზნეს-გეგმის დანართი უწყისებისთვის საფინანსო-ეკონომიკური მაჩვენებლებისა და კოეფიციენტების გამოთვლას.

ინფორმაციას სასწავლო კურსის დეტალური თემატური გეგმის შესახებ შესაძლებელია გაეცნოთ უნივერსიტეტში.

რით არის გამორჩეული ჩვენი სასწავლო კურსი და რა არის სწავლის შედეგი?

მსმენელებს მიეცემათ შემდეგი დოკუმენტები: ხელშეკრულება; ანგარიშფაქტურა; შესრულებული სამუშაოს აქტი-ბიზნეს გეგმა; კვალიფიკაციის ამაღლების სერტიფიკატი.

სასწავლო კურსის დახმარებით შესაძლებელია არა მხოლოდ თეორიული ცოდნის გაღრმავება ბიზნეს გეგმის შედგენის მეცნიერულ - მეთოდოლოგიური საფუძვლების ირგვლივ, არამედ ხდება ბიზნეს გეგმის შედგენის პრაქტიკულ გამოცდილების მიღება და  შესაბამისად, ბიზნეს გეგმის დამოუკიდებელი შედგენა-გაფორმება, აგრეთვე  პრეზენტაციის  გაკეთება საკუთარი ბიზნესის იდეის მიხედვით.

სასწავლო კურსის ღირებულება და საკონტაქტო რეკვიზიტები:

სასწავლო კურსის ღირებულება- 400 ლარი.

სასწავლო ლიტერატურით უზრუნველყოფა შედის კურსის ღირებულებაში.

საკონტაქტო საათები და ადგილი:

თბილისის დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი, სულხან ცინცაძის ქუჩა N24, მე-6 სართული. სალექციო საათები შეთანხმდება ინდივიდუალურად.

მობ.: 574500802; ტელ.: +995 32 2 385566;

ელ. ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

სასწავლო კურსის ავტორი და განმახორციელებელი:

აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე, ეკონომიკის დოქტორი, 20-წლიანი სწავლების გამოცდილებით საუნივერსიტეტო და ასევე მცირე ბიზნესის მართვის პროფესიული სწავლების სფეროში;  თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფრანგულენოვან მეცნიერ-ეკონომისტთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი.