შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

სასწავლო უნივერსიტეტის მისია

 • სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაასასწავლო  და სამეცნიერო  სივრცეში საგანმანათლებლო საქმიანობა, მაღალიმოქალაქეობრივითვითშეგნების, ეროვნულიცნობიერებისადალიბერალური ღირებულებების დამკვიდრება, ახალგაზრდა მაღალკვალიფიცირებული პროფესიონალი კადრების მომზადება;
 • უმაღლეს სასწავლებლებსა და სამეცნიერო - კვლევით დაწესებულებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დამსაქმებლებთან, სტუდენტებთან, აკადემიურ პერსონალთან   თანამშრომლობა;
 • უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია;
 • შრომითი ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სტუდენტთა დასაქმებისა და ინიციატივების მხარდაჭერა;
 • უცხოელი და ადგილობრივი სტუდენტების დაახლობა, სასწავლო პროცესის ინტერნაციონალიზაცია.

 

 • მისიის განსახორციელებლად სასწავლო უნივერსიტეტი:
 • ხელმძღვანელობს  საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  სამინისტროსა და სსსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებულ სტანდარტებითა და რეკომენდაციებით;

ახორციელებს ხარისხის შიდა და გარე შეფასებას;

 • ნერგავს სწავლების თანამედროვე მეთოდებს;
 • ეწევა ფასიან საგანმანათლებლო საქმიანობას;
 • ხელს უწყობს კვალიფიციური პედაგოგიური კადრების მოზიდვას;
 • ზრუნავს აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე;
 • აახლებს სასწავლო პროცესის ინფრასტრუქტურას;
 • შეიმუშავებს  სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების მოკლევადიან (სამწლიან) და გრძელვადიან (სვიდწლიან ) სტრატეგიული განვითარების  გეგმებს;
 •  ხელს უწყობს  ინდივიდის პიროვნული და პროფესიული ზრდისათვის გარემოს შექმნას და  უზრუნველყოფს უწყვეტი განათლების მიღებას;
 • განსაზღვრავს  მისაღებ კონტიგენტს,  აკადემიური პროგრამების  რაოდენობას და მისი შემდგომი გაზრდის შესაძლებლობებს;
 • ადგენს სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტს და განკარგავს მის ხარჯვით ნაწილს;
 • აწყობს დამსაქმებელთა და სტუდენტთა შეხვედრებს, ეხმარება მათ შემდომ თანამშრომლობაში;
 • ხელს უწყობს  სასწავლო უნივერსიტეტის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციას;