თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

დებულებები

 
 
შიდა სამართლებრივი აქტები
დებულება
შინაგანაწესი
სტრატეგიული განვითარების გეგმა
ფაკულტეტის დებულებები
ეთიკის კოდექსი
კომპიუტერული ცენტრის დებულება
კანცელარიის დებულება
სამედიცინო პუნქტის დებულება
დაცვისა და უსაფრთხოების წესები