შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

დებულებები

 

უნივერსიტეტის დებულება +    

აკადემიური საბჭოს დებულება 

ფაკულტეტის დებულება+    

სტრატეგიული განვითარების გეგმა+    

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება+    

ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის დებულება+    

სერვისების განვითარებისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულება+      

საქმისწარმოების სამსახურის დებულება +     

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება+     

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება 

დაცვისა და უსაფრთხოების წესები +     

ეთიკის კოდექსი      

შინაგანაწესი +      

ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია 2018-2024 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი და საკონკურსო კომისიის დებულება 

ღია კონკურსის დროს ,,აკადემიური პერსონალის შეფასების კრიტერიუმები"