თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

დებულებები

 

უნივერსიტეტის დებულება +    

ფაკულტეტის დებულება+    

სტრატეგიული განვითარების გეგმა+    

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება+    

ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის დებულება+    

სერვისების განვითარებისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულება+      

საქმისწარმოების სამსახურის დებულება +     

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება+     

დაცვისა და უსაფრთხოების წესები +     

ეთიკის კოდექსი      

შინაგანაწესი +