თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

დებულებები2

 

 

 

 

შიდა სამართლებრივი აქტები
 
 
ფაკულტეტის დებულება+                                                                                                                დებულება +                                                                                                                                                    
 
 
 
სტრატეგიული განვითარების გეგმა+                                                                                           
 
 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება+                                                                 
 
 
ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის დებულება+                                    
სერვისების განვითარებისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულება+                            
საქმისწარმოების სამსახურის დებულება +                                                                                 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება+                                                     
დაცვისა და უსაფრთხოების წესები +                                                                                            
ეთიკის კოდექსი                                                                                                                                  
შინაგანაწესი +