თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

სასწავლო პროგრამებზე მუშაობა

3  თებერვალს გაიმართა დავით აღმაშენებლის საწავლო უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომელთა შეხვედრა უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალთან.  შეხვედრაზე განიხილეს ახალ სასწავლო პროგრამებზე მუშაობისა  და სასწავლო პროცესის  დახვეწასთან დაკავშირებული საკითხები.

სტუდენტები, რომლებმაც მობილობის შედეგებით მოიპოვეს უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება

სტუდენტები, რომლებმაც 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის მობილობის შედეგებით მოიპოვეს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება, ვალდებული არიან გაიარონ რეგისტრაცია და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია 16 თებერვლის ჩათვლით:

1. განცხადება;

2. პირადობის მოწმობის დედანი და ასლი;

3. სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით;

4. ატესტატის (დიპლომის) ასლი;

5. ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;

6. სამხედრო მიწერის მოწმობის დედანი და ასლი (ვაჟებისათვის). საბუთების მიღება: 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე, კვირის და კანონმდებლობით გათვალისწინებული უქმე დღეების გარდა.

მისამართი: თბილისი, ს.ცინცაძის 24 (ყოფილი საბურთალოს ქ.38), ოთახი 605 ტელ.: 237 88 66, 593 93 73 23

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

I. სტომატოლოგიის მიმართულებით შემდეგი სასწვლო კურსების წასაკითხად

1. თერაპიული სტომატოლოგია 
პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასისტენტი- პროფესორი -1 ვაკანსია

ვრცლად...

შპს“თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი“ აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამაზე:

შპს“თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი“ აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამაზე:

• ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა - ადგილების რაოდენობა 50

დაშვების წინაპირობა:

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სა¬მა¬გისტრო გამოცდების შედეგების, ში¬და/გარე მობილობის საფუძველზე ან საერთო სამაგისტრო გა¬მოც¬დე¬ბის ჩაბა¬რე¬ბის გარეშე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. სა¬¬მა¬¬გისტრო პროგ¬რამაზე მი¬ღე¬ბის დამატებითი პირობებია: შიდა საუნივერ¬სი¬ტეტო გა¬მოც¬დები სპე¬ცია¬ლობასა და უცხოურ ენაში (B2 დონე).

ვრცლად...

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია და ვადები

2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სწავლების სხვადასხვა საფეხურებზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) სტუდენტები, რომლებმაც მობილობის შედეგებით მოიპოვეს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება, ვალდებული არიან უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადებში, 25 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით, გაიარონ რეგისტრაცია და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება;

2. პირადობის მოწმობის დედანი და ასლი;

3. სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით;

4. ატესტატის (დიპლომის) ასლი;

5. ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;

6. სამხედრო მიწერის მოწმობის დედანი და ასლი (ვაჟებისათვის).

საბუთების მიღება: 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე, კვირის და კანონმდებლობით გათვალისწინებული უქმე დღეების გარდა. მისამართი: თბილისი, ს.ცინცაძის 24 (ყოფილი საბურთალოს ქ.38), ოთახი 605

ტელ.: 237 88 66, 593 93 73 23

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას შემდეგ სპეციალობებზე:

ბაკალავრიატი

1. ბიზნესის ადმინისტრირება

2. ინგლისური ფილოლოგია

მაგისტრატურა

1. ბიზნესის ადმინისტრირება

სწავლის წლიური გადასახადი 1800 ლარი.

ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივესრიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

1.სამართლის მიმართულებით კერძო სამართლის სპეციალობით

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

სისხლის სამართლის სპეციალობით

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტი - 3 ვაკანსია

ვრცლად...